Tegnologie graad 7

Welkom by my Tegnologieblad. Ek gee nou weer self die vak Tegnologie. Ek los al die inskrywings hierop sodat julle kan voorstelle kry. Dit is maar my interpretasie van die aanbieding van die vak. dit is binne die parameters van die CAPS dokument. Die onderwyser of onderwyseres se opdragte is egter prioriteit in elkeen se eie skool. Elke kind het die verantwoordelikheid om die vak ernstig op te neem en saam met sy onderwyser of onderwyseres te werk aan sukses vir die vak. Sukses wat nie net gemeet word aan punte nie maar werklike kreatiewe toepassing van dit wat hy deur ervaring en samewerking leer. Sterkte aan elkeen.

Kyk ook my Youtube channel. Naam: Mnr Nel

Hier is my nuutste skildery met n dubbelverdwynpunt.

Hier is idees vir ‘n enkel verdwynpunt skets.

image

Ook idees vir n dubbel verdwynpunt.

image

Hier is n paar fotos om jou lus te maak. Kyk of jy die hefboomklasse kan uitken.

image

image

image

Pneumatika is die studie en toepassing van saamgeperste gas om meganiese beweging te produseer en werk te verrig.

Hidroulika is die studie en toepassing van saamgeperste vloeistof om meganiese beweging te produseer en werk te verrig.

Pneumatiese stelsels wat op groot skaal gebruik word in die bedryf word algemeen aangedryf deur saamgeperste lug of saamgeperste edelgasse sodat chemiese reaksies nie plaasvind nie. Saamgeperste gas word dikwels verkry deur ‘n masjien wat ‘n kompressor genoem word. Beide pneumatika en hidroulika is die toepassings van vloei energie.

Die verskil is dat in pneumatika word daar ‘n maklik saamdrukbare gas soos lug of ‘n geskikte suiwer gas gebruik terwyl hidroulika ‘n relatief onsaamdrukbare vloeistof soos olie gebruik.

Mini PAT Kwartaal 1 van 2020

‘n Reddingstoestel
1.1 Doen navorsing van verskillende tipes reddingskake. (10)

1.2 Ontwerp jou eie reddingskake. Verduidelik hoe dit werk en gee n lys van benodighede. (10)

1.3 Bou ‘n model van ‘n reddingstoestel en let op die volgende punte: (30)

 • Funksionaliteit
 • Netheid
 • Hefboom
 • Pneumatika of hidroulika
 • Basis nie groter as 50cm x 50cm

1.4 Doen ‘n aanbieding waar julle die volgende demonstreer en verduidelik: (20)

• Funksionaliteit
• Beperkings op gebruik

Datum van aanbieding is voor 28 Februarie 2020. As gevolg van die netbaltoer gaan daar bietjie grasie gegee word vir die inhandiging van die model. Maak seker dat jou 1.1 en 1.2 alreeds afhegandel is. Die model moet teenwoordig wees met die aanbieding. Die eerste 20 punte is individuele assessering en die ander deel van die groep se punte.

Jy mag in groepe van tot en met 4 persone saamwerk. Elkeen moet egter 1.1 – 1.2 individueel in sy werkboek doen.

Lekker werk

Hier is ‘n voorbeeld van regte reddingskake.

Image result for jaws of life cutter

Image result for jaws of life cutter

image

image

image

Kwartaal 2

Hierdie kwartaal kom Strukture aan die beurt. Met die groot ontwrigting wat die Koronavirus veroorsaak het sal hier beslis meer inhoud hier geplaas word. Ek moet net leer om ‘n Youtubevideo te maak en dit dan hier te laai.

Hier is in elk geval die amptelike wenke om die verspreiding van die virus hok te slaan.

 1.  Was jou hande gereeld met seep en water. Dit is in elk geval ‘n gebruik wat redelik uit die mode uit geraak het maar wat nou net weer bewys hoe belangrik dit is in die bekamping van siektes en kwale. Ons hande word vuil as mens dinge wil doen. ‘n Goeie gebruik is om handskoene aan te skaf wat gemaklik sit. Sweishandskoene keer dat jy brandwonde opdoen indien jy per abuis aan ‘n warm stuk staal sou vat.
 2. Hoes of nies in ‘n gebuigde elmboog. Dit is ook goeie maniere om eerder buite die vertrek te gaan hoes. Leer aan om ook nie te snuif nie maar gereeld jou neus te blaas.
 3. Hou jou hande weg van jou gesig. Spesifiek jou mond, neus en oë. Dit is die ingangspunte van hierdie virus wat hoofsaaklik ‘n lugweg virus is. Goeie etiket vereis ook dat mens nie met jou gesig vroetel in ‘n gesprek nie.
 4. Respekteer weer persoonlike spasie. Die virus spring nie self nie maar word oorgedra deur aanraking of vogdruppeltjies van asem of nies of hoes of selfs ‘n kuggie. Persoonlike ruimte is ‘n baie groot teken van respek omdat dit die ander persoon vryheid gee van beweging. Wees weer bewus van mense om jou en vermy die betreding van ander se persoonlike ruimte. Vra toestemming om om ‘n tafel te stap. vra toestemming om langs iemand te sit. Respek kweek vertroue en vertroue is die gom van verhoudings.
 5. Bly by die huis. Veral met die afsondering is dit belangrik om die hele tyd by die huis te bly. Indien die krisis verby is is dit algemene goeie raad om by die huis te bly indien jy werklik siek is. Wees versigtig om nie net by die huis te bly omdat jy nie lus is vir skool nie. Dit word later ‘n ontduiking van jou verantwoordelikhede en dìt is nie ‘n volhoubare strategie om eendag suksevol in jou beroep te wees nie.

Hier is die uiteensetting soos in die CAPS dokument. Dit is ons riglyne.

Graad 7 KWARTAAL 2 CAPS

Dit is verpligtend om die gegewe omvang in die kwartaal aangedui te dek. Die volgorde van die werk in die kwartaal moet nagekom word.

Vaardighede – ondersoek, teken, ontwerp, maak en voorlegging moet progressief van kwartaal tot kwartaal verbeter.

Strukture • Definisie en doel van strukture is toe te maak, te beskerm, te ondersteun, te oorbrug.

 • Klassifikasie van strukture: natuurlik en mens-gemaak.

Soorte strukture: Dop, raam, solied – leerders voltooi ‘n werkblad

 • Ondersoek: ‘n selfoontoring – ‘n raamstruktuur
 • Gevallestudie: ondersoek bestaande torings versterk deur triangulering, met inbegrip van torings, windmeule en mynskagtoring.
 • Evalueer: werkblad oor die voor-en nadele van die telefoonstelsels;

Landlyn teenoor selfoon. Leerders voltooi ‘n tabel.

Aksienavorsing: om materiale/strukture te versterk

 • Praktiese aktiwiteit 1 – versterk ‘n strukturele materiaal met pypwerk.
 • Praktiese aktiwiteit 2 – versterk ‘n strukturele materiaal deur vouing.
 • Praktiese Aktiwiteit 3 – versterk ‘n raamstruktuur deur triangulering.

Strukture Impak van tegnologie, Ontwerpvaardighede, Ondersoekvaardighede Ondersoek ontwerpaspekte/-kwessies:

 • Gevallestudie: studeer foto’s van die bestaande selfoontorings en let op na strukturele elemente, versterkingstegnieke en ontwerpkwessies soos visuele besoedeling, stabiliteit, basisgrootte en swaartepunt.
 • Klasbespreking: hoe ontwerpers die behoeftes van die samelewing in terme van tegnologie oorweeg, terwyl die impak op die samelewing en die omgewing in oorweging geneem word.
 • Gevallestudie – bestaande ontwerpe 1: ondersoek die eienskappe van ‘n skoollessenaar; skryf die ontwerpopdrag met die spesifikasies vir ‘n skoollessenaar.
 • Gevallestudie – bestaande ontwerpe 2: ondersoek ‘n bestaande produk (FM radio/ selfoon), maak ‘n lys van sy eienskappe en skryf dan ‘n ontwerpopdrag met spesifikasies vir die produk.

 

FORMELE ASSESSERINGSTAAK: Mini-PAT ONDERWERP: Strukture

KONTEKS: Die selfoontoring INHOUD: Raamstrukture [70%]

Strukture, Ontwerpvaardighede, Impak van tegnologie, Ontwerp, Evalueringsvaardighede

Scenario: Selfoontorings is oral en is gebou deur materiale te gebruik wat stabiliteit, sterkte en onbuigsaamheid (stewigheid) verseker.

 • Skryf die ontwerpopdrag:
 • Individuele leerders skryf die ontwerpopdrag met die spesifikasies vir ‘n nuwe selfoontoring.
 • Let op 1: Die selfoontoring kan bestaan uit stutte gemaak van gevonde materiaal (materiaal

in die omgewing) soos “Olifant gras” of gerolde papier tappenne as minimum. Dit moet versterking toon deur gebruik te maak van driehoekige webbe, knoopplate en interne kruisverspanstukke.

Let op 2: Een van die ontwerpidees moet insluit die verberging van die toring sodat dit saamsmelt met die omgewing, vermyding van visuele besoedeling.

 • Skets aanvanklike idees:
 • Individuele leerders teken vryhandsketse om twee verskillende ontwerpidees in 3D, vir ‘n selfoontoring wat naby die skool opgerig moet word, te toon.
 1. Teken een idee deur skuinsprojeksie te gebruik.
 2. Teken die ander idee deur een verdwynpunt perspektief te gebruik.
 3. Leerders vorm groepe om die verskillende ontwerpidees van die individue in die groep te ondersoek en te bespreek. Hulle evalueer die sketse van elke individu om die voor-en nadele van elke ontwerp te bepaal. Individuele leerders pas nou hul eie ontwerp idees aan in terme van die groep evaluering deur enige nodige verbeterings aan te bring.

Maakvaardighede, Evalueringsvaardighede, (ontwerp en tekene)

Maak sluit werkstekeninge, die keuse van materiaal en gereedskap, en die bou van die model in. Meting en eenvoudige instrumentvaardighede moet ontwikkel word. Veilige, koöperatiewe werk is ‘n sleutelvaardigheid wat nodig is in die wêreld van werk.

 • Elke leerder lys die hulpbronne wat gebruik kan word.
 • Elke leerder teken ‘n werkstekening vir die selfoontoring om een aansig in 2D te toon.
 • Leerders vorm groepe en kies die beste plan van dié wat deur elke lid van die groep getrek word. Hulle ontwikkel die ontwerp wat hulle deur konsensus verkies het vanaf die planne wat deur elke lid van die groep geteken is.
 • Die groep verwerk ‘n finale plan (werkstekening) vanaf hierdie insette – assesseer informeel.

Maakvaardighede, Evalueringsvaardighede

Bou die model: Groepe bou die model volgens die ontwerpopdrag, deur gebruik te maak van veilige werkspraktyke. Groepe ontwikkel ‘n rubriek wat hulle sal gebruik om die aanbieding van die ander groepe te evalueer.

Kommunikasievaardighede, Evalueringsvaardighede

Aanbieding ≈ 5 minute per groep:

 • Groepe beplan ‘n gesamentlike strategie om hul model en planne aan te bied.
 • Groepe bied hul ontwerpsketse, veranderinge, planne en modelle vir die klas aan.
 • Elke leerder verduidelik die rol wat sy/hy gespeel het, en deel die rol van die woordvoerder. Leerders kan hulle aanbieding versterk deur plakkate te gebruik om ‘n kunstenaar se indrukke van die voltooide selfoontoring, in posisie naby die skool, te gee deur een VP perspektief te gebruik. Elke groep gebruik tydens die aanbiedings van ander groepe hul rubriek om ten minste twee groepe se aanbiedings te evalueer.

Soos julle kan sien is dit ‘n hele mondvol.

Kyk uit vir die rubriek wat ek gaan gebruik om die selfoontorings wat julle moet vervaardig gaan bepunt. Hier is ‘n paar fotos van verlede jaar se torings.

image

 

 

 

Mini PAT Kwartaal 2 van 2020

Die Selfoontoring

1.1 Skryf ‘n ontwerpopdrag met die spesifikasies vir ‘n nuwe selfoontoring (5)

1.2 Teken twee verskillende ontwerpidees.

 • Een moet ‘n skuinsprojeksie (3D) wees (5)
 • ander een moet ‘n verdwynpuntstudie wees (5)

1.3 Skryf voorstelle neer oor hoe die toring verberg kan word (5)

1.4 Ontwikkel ‘n rubriek om ‘n toring te evalueer. (5)

Jou rubriek moet die volgende punte evalueer:

 • Stabiliteit
 • Stewigheid
 • Netheid
 • Afronding
 • Verberging

1.5 Bou ‘n model van ‘n selfoontoring en let op die volgende punte: (30)

 • Stabiliteit
 • Netheid
 • Afronding
 • Model mag nie hoër as 50cm wees nie.
 • Basis nie groter as 50cm x 50cm
 • Kamoeflering

1.6 Doen ‘n aanbieding waar julle die volgende demonstreer en verduidelik: (10)

 • Stabiliteit
 • Stewigheid
 • Omgewingsimpak en kamoeflering

1.7 Voeg ‘n lys van materiale by wat julle gebruik het. (5)

Datum van aanbieding is vanaf 18 Mei 2020. Die model moet teenwoordig wees met die aanbieding. Al die klaswerk is informele assessering en tel dus nie vir die rapport nie. Die eksamen tel egter 100% vir die 2e kwartaal se punte en die werk aan die taak gaan jou help om die werk te verstaan en met insig die vraestel te beantwoord. Onthou dat ons nie net werk vir die eksamenvraestel nie maar vir die aanleer van kennis en vaardighede deur ondervinding en dit wat ek en jy in die klas behandel. Dit is dinge wat jy vir altyd kan gebruik.

Begin vroeg. Kom praat betyds oor jou beplande program.

Lekker werk

Mnr Jan

JUST SWING THE BAT!!!!!!!!!

Kwartaal 3

Hierdie kwartaal behandel ons magnetisme en elektriese stelsels.

Kyk nou al uit hoe ‘n elektromagneet werk en neem goed kennis van stroombane.

image

Mini PAT Kwartaal 3 van 2018

Die hyskraan

1.1 Skryf ‘n ontwerpopdrag met die spesifikasies vir ‘n nuwe hyskraan (10) Die opdrag mòèt meld van die tipe struktuur, die elektromagneet asook die katrolsisteem.

1.2 Teken drie ontwerpidees.

 • Een moet ‘n skuinsprojeksie wees van die struktuur (5)
 • Een diagram wat ‘n eenvoudige katrolsisteem met twee katrolle beskryf. (5)
 • Een volledig benoemde stroombaan vir elektromagneet (5)

1.3 Ontwikkel n metode om die meganiese voordeel van katrolle te demonstreer. (5)
1.4 Bou ‘n model van ‘n hyskraan en let op die volgende punte: (30)

 • Moet ‘n werkende katrolsisteem hê
 • Dit moet ‘n werkende elektromagneet hê
 • Die hele struktuur moet STABIEL wees.
 • Model mag nie hoër as 50cm wees nie.
 • Basis nie groter as 50cm x 50cm

1.5 Doen ‘n aanbieding waar julle die volgende demonstreer en verduidelik: (10)

 • Stabiliteit van struktuur
 • Werking van katrolsisteem
 • Werking van elektromagneet

Voeg ‘n lys van materiale by wat julle gebruik het.

Datum van aanbieding is Vrydag 7 September 2018. Die model moet teenwoordig wees met die aanbieding. Die eerste 30 punte is individuele assessering en die ander deel van die groep se punte.

Begin vroeg.

Lekker werk

Mnr Jan

Hier is voorbeelde van laasjaar se modelle.

 

29 Kommentaar

29 thoughts on “Tegnologie graad 7

 1. mnr ek is in mnr se klas graad 5/11 mnr is di coolest so bluetooth high five

 2. reinhardt

  meneer is ons hero .Dankie vir als wat meneer vir ons doen

 3. Danki mnr wardeer dit

 4. Dankie vir al die lesse wat meneer vir ons gee.Meneer Jan is my Hero!!!

 5. Baie dankie dat jy die inligting op die net deel. Ek as ouer (my kind is nie eers in julle skool nie) verstaan nou baie beter wat van my Graad 7 kind verwag word in die Mini-pat. Baie baie dankie

 6. megan

  Dankie vir die inligting Mnr. Maar my graad 7 dogter moet nou hierdie hyskraan maak en ek probeer die inligting op die webwerf kry. Wat kan sy alles gebruik om die elektromagneet hyskraan meer te maak. Ek sal dit waar deur as Mnr my kan help.

  • Eerstens moet sy ‘n hyskraan struktuur bou. Kyk gerus na die bespreking wat ons in die klas gehad het oor tipes hyskrane. Tweedens ‘n werkende katrolsisteem wat ‘n arbeidsvoordeel bewerkstellig. Derdens ‘n werkende elektromagneet. Maak seker daar is ‘n skakelaar en ‘n resistor in die stroombaan. Vra gerus vir Megan dat sy my weer moet kom vra.

   • debbie

    waar kry n mens die inligting

   • Die inligting is nie eksak nie dus moet jy maar elkeen gaan navors en die stukke bymekaar voeg. Mieliestronk het oulike verduidelikings oor elektromagnete en stroombane. Thutong het so hier en daar inligting oor katrolle en rollers. Die hyskrane moet jy maar bietjie navorsing oor doen. Maak net seker jy verstaan die elemente van stabiliteit. (Groot basis, swaar basis, hele struktuur swaarder en Triangulasie) Dan is die bou van die hyskraan peanuts.

 7. Karabo motsoari

  Joh my selfoontoring was die beste in caledonpark skool ek was so gelukkig ek het 60/70 gekry

 8. lea

  Wat van Hyskraan wat ons in 3 de kwartaal moet bou

 9. faith

  daie dankie julle

 10. stompie

  HOE MAAK ‘N MENS ‘N MEGANIESE KAKASTELSEL SONDER OM GELD TE GEBRUIK

  • Ek dink nogal mens sal moet begin by afval materiaal. Ou liniale met skroefies kan die saamgestelde klas 1 hefbome van die kake vorm.
   Bly weg van afval inspuitings en soek eerder n ou fietspomp wat mens kan gebruik om n fiets binneband op te pomp om die kake te kan oopmaak soos n regte reddings kake toestel.

 11. Cora

  Mnr my dogter en 4 maats moet n selfoontoring bou. Daar moet aandag gegee word aan die voorkoms(estitika) en veiligheid (ergonomie).

  Enige idees van watse materiaal gebruik kan word?
  Die taak moet by die skool gedoen word

  • Goeie dag.
   Volgens die CAPS dokument kan hulle enige materiaal gebruik solank dit stewig is. Hulle praat daar van gras wat in bondels vasgebind is met kleefband of so iets. Ek sal dit nie aanbeveel nie en eerder sê dat hulle iets soos “dowels” gebruik en dit dan aanmekaar heg met isoleerband. (Insolation tape), Maak net seker die basis is breër onder as bo en dat daar getrianguleer word met die dwarssparre by. Esteties kan dit gekamoefleer word as ‘n kerktoring of selfs as ‘n watertoring. Ergonomies sou ek dit maak met ‘n leer in die middel op boontoe,
   Ek hoop dit help.

   • Cora

    Baie dankie vir jou terugvoer.
    Hoe is jou gevoel oor papierstrooitjies?
    Ek het n toetslopie gemaak en is nogals verbaas.
    Het die raamwerk met papierstrooitjies (koerant) gedoen en truangulasie deur middel van sosatie stokkies.
    Ons wil nog n platvorm aanbring bo net onder die blokkie wat ons gaan opsit.
    Het gedink om op die blokkie (polistireen) ons skool wapen op te sit dat hy insmelt by die skool??
    Ergenomies het ons gedink om die platvorm bo te omhein en deel van die omheining soos n ‘tonnel-leer’ te maak tot onder.??
    Sal graag vir jou foto wil stuur van dit wat ons beplan….nie so seker van die uiteensetting met die boonste platvorm.

   • Strooitjies is ‘n puik idee en gaan goed saam met die idee om pypwerk te gebruik om dis spanne sterk en lig te maak. Maak net seker dat die koppelings tussen die strooitjies baie stewig is omdat dit die hoofelement van triangulasie is.
    Stuur gerus n foto na whatsapp 0837520877

 12. El-marie

  Sjoe, wat `n goeie snuffelwerf!! Gee self nou teg en dit is effe (goed…heeltemal) nuut vir my en die nuwe Gr 7 juffrou. Hierdie is ongelooflike hulp! Dankie! Enige rubrieke vir die merk van die modelle van seltorings?

 13. Cora

  Ek het hulp nodig asb. Ons verloor elke keer punte op ons ontwerpersopdrag. Dis elke keer iets anders op die opdrag wat nie reg is vir meneer.
  Wat behels die opdrag…uitleg ensomeer?

  Ons moet n hyskraan bou. Taak vandag gekry….sketse moet reeds maandag inwees en volledige opdrag en hyskraan 4sept???
  Dis so min tyd.
  Wat is die beste opsie tot een?

  • mariet

   goeie more…wat behels die skuilingtaak vir die 4de kwartaal

   • Die CAPS omskryf dit as ‘n model van ‘n skuiling wat met waterdigte materiaal bedek is wat maklik is om op te slaan, te vervoer en goedkoop is om te maak.
    My kids gaan dit nie doen nie maar eerder ‘n gereg in die klas voorberei vir vlugtelinge.

 14. Landie

  Mnr Nel

  Help asb – ons moet ‘n waterdigte skuiling bou

  Watter planne het meneer

 15. Ronel

  Help asb die kind moet glo ‘n taak maak van hoe die lewens sake werk en soek prente…dis Graad 7 Technologie… watse prente

 16. Elandri Cornelissen

  dankie Mnr Jan mis mnr baie sw was nie meer so lekker vandat mnr weg was nie

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: