Tegnologie graad 7

Welkom by my Tegnologieblad. Ek gee nou weer self die vak Tegnologie. Ek los al die inskrywings hierop sodat julle kan voorstelle kry. Dit is maar my interpretasie van die aanbieding van die vak. dit is binne die parameters van die CAPS dokument. Die onderwyser of onderwyseres se opdragte is egter prioriteit in elkeen se eie skool. Elke kind het die verantwoordelikheid om die vak ernstig op te neem en saam met sy onderwyser of onderwyseres te werk aan sukses vir die vak. Sukses wat nie net gemeet word aan punte nie maar werklike kreatiewe toepassing van dit wat hy deur ervaring en samewerking leer. Sterkte aan elkeen.

Hier is my nuutste skildery met n dubbelverdwynpunt.

Hier is idees vir ‘n enkel verdwynpunt skets.

image

Ook idees vir n dubbel verdwynpunt.

image

Hier is n paar fotos om jou lus te maak. Kyk of jy die hefboomklasse kan uitken.

image

image

image

Pneumatika is die studie en toepassing van saamgeperste gas om meganiese beweging te produseer en werk te verrig.

Pneumatiese stelsels wat op groot skaal gebruik word in die bedryf word algemeen aangedryf deur saamgeperste lug of saamgeperste edelgasse sodat chemiese reaksies nie plaasvind nie. Saamgeperste gas word dikwels verkry deur ‘n masjien wat ‘n kompressor genoem word. Beide pneumatika en hidroulika is die toepassings van vloei energie.

Die verskil is dat in pneumatika word daar ‘n maklik saamdrukbare gas soos lug of ‘n geskikte suiwer gas gebruik terwyl hidroulika ‘n relatief onsaamdrukbare vloeistof soos olie gebruik.

Mini PAT Kwartaal 1 van 2019

‘n Reddingstoestel

1.1 Teken ‘n enkelverdwynpuntstudie van ‘n straattoneel (10)
1.2 Doen navorsing van verskillende tipes reddingskake. (10)

1.3 Skryf n vervaardigings proses neer (5)

1.4 Ontwikkel ‘n kontrolelys om jou toestel te evalueer. (5)

Jou lys moet die volgende punte evalueer:

 • Funksionaliteit
 • Hefbome
 • Pneumatika of hidroulika
 • Netheid

1.5 Bou ‘n model van ‘n reddingstoestel en let op die volgende punte: (30)

 • Funksionaliteit
 • Netheid
 • Hefboom
 • Pneumatika of hidroulika
 • Basis nie groter as 50cm x 50cm

1.6 Doen ‘n aanbieding waar julle die volgende demonstreer en verduidelik: (10)

• Funksionaliteit
• Beperkings op gebruik

Datum van aanbieding is voor 1 Maart 2019. As gevolg van die netbaltoer gaan daar bietjie grasie gegee word vir die inhandiging van die model. Maak seker dat jou 1.1 – 1.4 alreeds afhegandel is. Die model moet teenwoordig wees met die aanbieding. Die eerste 30 punte is individuele assessering en die ander deel van die groep se punte.

Jy mag in groepe van tot en met 4 persone saamwerk. Elkeen moet egter 1.1 – 1.4 individueel in sy werkboek doen.

Lekker werk

Hier is die rubriek wat ek gaan gebruik om jou werk te assesseer.

Reddingskake Pat Punt
Nr Kriteria 5 4 3 2 1 0 5
1.1 Enkel verdwynpunt studie Uitstekende skets Goeie poging Gemiddeld Slordig Swak poging Geen skets
1.2 Navorsing Uitgebreide navorsing met prente Goeie navorsing met prente Gemiddelde navorsing Redelike navorsing sonder prente Swak poging tot navorsing met geen prente Geen navorsing
1.3 Vervaardigings proses Uiters volledig en duidelike proses Volledige proses voorstelling een element kort Swak poging Teenwoordig maar irrelvant Geen proses voorstelling
1.4 Kontrolelys Innoverende kontrolelys Standaard kontrollys Elemente kort Swak poging Teenwoordig maar irrelvant Geen kontrollys
Model
1.5 Funksionaliteit Baie stabiel Stabiel Redelik stabiel Redelik onstabiel Baie onstabiel Geensins Stabiel
Hefbome Funksioneel met groot meganiese voordeel Funksioneel met gelyke meganiese voordeel Funksioneel met minder meganiese voordeel Teenwoordig maar onfunksioneel Poging tot hefboom Geen hefboom
Netheid Pynlik netjies Baie netjies Netjies Redelik netjies Slordig Baie slordig
Pneumatika of hidroulika Funksioneel met groot meganiese voordeel Funksioneel met gelyke meganiese voordeel Funksioneel met minder meganiese voordeel Teenwoordig maar onfunksioneel Poging tot stelsel Geen stelsel
Basis Kleiner as 50 x 50 Kleiner maar swak Groter as 50 x 50 Groter maar swak Swak poging tot basis Geen basis
Betyds Betyds 1 dag laat 2 dae laat 3 dae laat 4 dae laat 5 dae laat
Aanbieding
1.6 Funksies Uitstekende verduideliking van funksies Goeie verduideliking van funksies Elemente kort Swak poging afgeskeep en onvoorbereid Geen verduideliking
Beperkings op gebruik Uitstekende verduideliking van beperkings Goeie verduideliking van beperkings Elemente kort Swak poging afgeskeep en onvoorbereid Geen verduideliking
Totaal: / 70

Van verlede jaar se mini-pats oor die meganiese kake.

Hier is ‘n voorbeeld van regte reddingskake.

Image result for jaws of life cutter

Image result for jaws of life cutter

image

image

image

Kyk gerus vir die afbakening van die kwartaaltoets vir Maart 2019

Hier is die eerste model wat hierdie jaar ingekom het. Baie geluk aan Helgaard en sy span met puik werk.

MIA

Kwartaal 2

Hierdie kwartaal kom Strukture aan die beurt.

Kyk uit vir die rubriek wat ek gaan gebruik om die selfoontorings wat julle moet vervaardig gaan bepunt. Hier is ‘n paar fotos van vorige jare se torings.

image

image

image

image

Mini PAT Kwartaal 2 van 2019

Die Selfoontoring

1.1          Skryf ‘n ontwerpopdrag met die spesifikasies vir ‘n nuwe selfoontoring                 (5)

1.2          Teken twee verskillende ontwerpidees.

 • Een moet ‘n skuinsprojeksie (3D) wees
 • Ander een verdwynpunt projeksie                 (10)

1.3          Skryf voorstelle neer oor hoe die toring verberg kan word                                           (5)

1.4          Ontwikkel ‘n rubriek om ‘n toring te evalueer.                                                                   (5)

Jou rubriek moet die volgende punte evalueer:

 • Stabiliteit
 • Verberging
 • Netheid
 • Stewigheid

1.5          Bou ‘n model van ‘n selfoontoring en let op die volgende punte:                                              (30)

 • Stabiliteit
 • Verberging
 • Afronding
 • Basis nie groter as 50cm x 50cm nie en nie hoër as 50 cm nie.

1.6          Doen ‘n aanbieding waar julle die volgende demonstreer en verduidelik:                             (10)

 • Stabiliteit
 • Stewigheid
 • Omgewingsimpak

1.7          Voeg ‘n lys van materiale by wat julle gebruik het.                                                           (5)

Datum van aanbieding is in die week van 6 – 10 Mei 2019. Die model moet teenwoordig wees met die aanbieding. Die eerste 25 punte is individuele assessering en die ander deel van die groep se punte.

Begin vroeg.  Kom praat betyds oor jou beplande program.

Lekker werk

JUST SWING THE BAT!!!!!!!!!

Hier is 2018 se vraestel van Ekurhuleni. Ek glo dat hierdie vraestel wat julle volgende week Dinsdag 4 Junie skryf, sal nie baie verskil in styl nie.

AFDELING A TEGNOLOGIESE KENNIS EN BEGRIP
VRAAG 1: VEELVULDIGE – KEUSE VRAE [4]
Lees elke vraag en omring die letter wat die regte antwoord verteenwoordig.
1.1 Konstruksielyne __________________________________
a) is stippellyne
b) is dun waterlyntjies lyne.
c) Is baie dun lyne met skerp pyle en afmeetings.
d) wys die buitelyne van die tekening.
1.2‘n Selfoontoring is deur ‘n sterk wind omgewaai. Die struktuur kan ons ‘n
______________struktuur noem.
a) stabiel
b) onstabiel
c) onvas
d) stewig
1.3‘n Raam struktuur word gemaak van verskillende parte wat saamgevoeg word om ‘n
___________te vorm.
a) Raamwerk
b) Massastruktuur
c) Dopstruktuur
d) Soliedestruktuur
1.4 Die tipe struktuur in die prentjie hieronder is___________________________________.
a) Natuurlike struktuur
b) Mensgemaakte raamstruktuur
c) Natuurlike dopstruktuur
d) Mensgemaakte dopstruktuur
3
[1X4]
Vraag 2
Bestudeer die onderstaande diagram en beantwoord die vrae wat volg:
2.1 In die diagram hierbo word ’n kleiner spuit gebruik om ’n groter spuit aan te dryf.
Die voorwerp sal oor ’n 2.1.1___________________ (kleiner/groter) afstand beweeg as
suier A, maardie krag op die geel voorwerp is 2.1.2___________________(kleiner/groter) as
op die suier A. Dit beteken dat daar meganiese 2.1.3__________________( voordeel /nadeel)
is, maar in afstand ʼn 2.1.4_________________________(voordeel/nadeel)
[4]
QUESTION 3: TRUE OF FALSE
VRAAG 2: WAAR OF VALS
Lees die volgende stellings en dui aan of dit waar of vals is. Skryf waar of vals langs die
stelling.
a) Meganiese sisteme voordeel laat ons meer doen en harder werk._________________
b) Hefbome word gebruik om swaar gewig op te tel met die minste moeite._______________
c) Die middel van gravitasie is ‘n spesifieke punt waar al die gewig van ‘n voorwerp eweredig
gebalanseer word._________________
[1×3 ]
VRAAG 4: DOEL VAN STRUKTURE
Voltooi die volgende tabel deur die doel van elke struktuur langs dit te skryf:
suier A Ontwerp
4
STRUKTUUR DOEL
Brug 4.1
Fiets helm 4.2
Skilpaddop 4.3
Tafel 4.4
[1x 2]
VRAAG 5
Watter hefboomklas is by elk van hierdie neutkrakers hierbo gebruik?
A_________________________________ [1]
B_________________________________ [1]
C_________________________________ [1]
AFDELING B TEGNOLOGIESE PROSESSE EN GRAFIESE KOMMUNIKASIE
VRAAG 1:
Lees die volgende senario en antwoord die vrae wat volg:
SENARIO
‘n Selfoontoring is nodig in die dorp waar jy bly. ‘n Selfoonmaatskappy het jou gevra om ‘n
selfoontoring te ontwerp. Die mense in die dorp is gekant daarteen, aangesien hulle voel dit sal
bydrae tot visuele besoedeling in die omgewing.
1.1. Skryf ‘n ontwerpopdrag vir die senario. [2]
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1.2 Lys VIER spesifikasies vir die oplossing
1.2.1_____________________________________________________________________ [1]
1.2.2 ____________________________________________________________________ [1]
A
B
C
5
1.2.3_____________________________________________________________________ [1]
1.2.4 _____________________________________________________________________ [1]

1.3 Lys TWEE beperkinge vir die oplossing.

1.3.1_____________________________________________________________________ [1]
1.3.2 _____________________________________________________________________ [1]
1. Teken ‘n vryhand skets van jou oplossing . Gebruik die gegewe spasie . [6]
Kriteria Moontlike punte Punte behaal
Oplossing spreek die
probleem aan
(Ontwerpopdrag
2
Oplossing is volgens
spesifikasies en
beperkinge
2
6

Merkgi
ds:
Oplossing is vry
hand (liniaal en
ander instrumente
was nie gebruik nie)
2
TOTAAL 6
7
VRAAG 2
2.1 Die tekening hieronder is ‘n 3D skuins vlak projeksie . Teken dit oor in die gegewe rooster.
Wys al die lyntipes soos in die skets geteken. [8]
MERKGIDS(Rubriek)
Kriteria Punte
Regte tegniek/interpretasie
(3D isometries)
2
Buitelyn 2
Verborge detail 2
Netheid 2
TOTAAL 8
8
2.2 Teken die gegewe basis van die selfoontoring in enkelverdwynpunt.Gebruik die
gegewe spasie. [8]
Basis van die toring

MERKGIDS
Kriteria Punte
Regte tegniek/interpretasie
Een verdwynpunt
2
Konstruksielyne 2
Verdwynpunt en grondlyn 2
Netheid 2
TOTAAL 8
9
AFDELING C
VRAAG 1: TEGNOLOGIESE,GEMEENSKAP EN DIE OMGEWING
Kyk na die onderstaande prente en antwoord die vrae wat volg:
1.1 Hoekom dink jy is selfoontorings goed vir die gemeenskap? Gee DRIE redes.
1.1.1_____________________________________________________________________ [2]
1.1.2 _____________________________________________________________________ [2]
1.1.3 _____________________________________________________________________ [2]
1.2. Hoekom kan dit as sleg beskou word? Gee DRIE redes.
1.2.1 _____________________________________________________________________ [2]
1.2.2 _____________________________________________________________________ [2]
1.2.3_____________________________________________________________________ [2]
TOTAAL: 60

Kwartaal 3

Hierdie kwartaal behandel ons magnetisme en elektriese stelsels.

Kyk nou al uit hoe ‘n elektromagneet werk en neem goed kennis van stroombane.

image

Mini PAT Kwartaal 3 van 2018

Die hyskraan

1.1 Skryf ‘n ontwerpopdrag met die spesifikasies vir ‘n nuwe hyskraan (10) Die opdrag mòèt meld van die tipe struktuur, die elektromagneet asook die katrolsisteem.

1.2 Teken drie ontwerpidees.

 • Een moet ‘n skuinsprojeksie wees van die struktuur (5)
 • Een diagram wat ‘n eenvoudige katrolsisteem met twee katrolle beskryf. (5)
 • Een volledig benoemde stroombaan vir elektromagneet (5)

1.3 Ontwikkel n metode om die meganiese voordeel van katrolle te demonstreer. (5)
1.4 Bou ‘n model van ‘n hyskraan en let op die volgende punte: (30)

 • Moet ‘n werkende katrolsisteem hê
 • Dit moet ‘n werkende elektromagneet hê
 • Die hele struktuur moet STABIEL wees.
 • Model mag nie hoër as 50cm wees nie.
 • Basis nie groter as 50cm x 50cm

1.5 Doen ‘n aanbieding waar julle die volgende demonstreer en verduidelik: (10)

 • Stabiliteit van struktuur
 • Werking van katrolsisteem
 • Werking van elektromagneet

Voeg ‘n lys van materiale by wat julle gebruik het.

Datum van aanbieding is Vrydag 7 September 2018. Die model moet teenwoordig wees met die aanbieding. Die eerste 30 punte is individuele assessering en die ander deel van die groep se punte.

Begin vroeg.

Lekker werk

Mnr Jan

Hier is voorbeelde van laasjaar se modelle.

29 Kommentaar

29 thoughts on “Tegnologie graad 7

 1. mnr ek is in mnr se klas graad 5/11 mnr is di coolest so bluetooth high five

 2. reinhardt

  meneer is ons hero .Dankie vir als wat meneer vir ons doen

 3. Danki mnr wardeer dit

 4. Dankie vir al die lesse wat meneer vir ons gee.Meneer Jan is my Hero!!!

 5. Baie dankie dat jy die inligting op die net deel. Ek as ouer (my kind is nie eers in julle skool nie) verstaan nou baie beter wat van my Graad 7 kind verwag word in die Mini-pat. Baie baie dankie

 6. megan

  Dankie vir die inligting Mnr. Maar my graad 7 dogter moet nou hierdie hyskraan maak en ek probeer die inligting op die webwerf kry. Wat kan sy alles gebruik om die elektromagneet hyskraan meer te maak. Ek sal dit waar deur as Mnr my kan help.

  • Eerstens moet sy ‘n hyskraan struktuur bou. Kyk gerus na die bespreking wat ons in die klas gehad het oor tipes hyskrane. Tweedens ‘n werkende katrolsisteem wat ‘n arbeidsvoordeel bewerkstellig. Derdens ‘n werkende elektromagneet. Maak seker daar is ‘n skakelaar en ‘n resistor in die stroombaan. Vra gerus vir Megan dat sy my weer moet kom vra.

   • debbie

    waar kry n mens die inligting

   • Die inligting is nie eksak nie dus moet jy maar elkeen gaan navors en die stukke bymekaar voeg. Mieliestronk het oulike verduidelikings oor elektromagnete en stroombane. Thutong het so hier en daar inligting oor katrolle en rollers. Die hyskrane moet jy maar bietjie navorsing oor doen. Maak net seker jy verstaan die elemente van stabiliteit. (Groot basis, swaar basis, hele struktuur swaarder en Triangulasie) Dan is die bou van die hyskraan peanuts.

 7. Karabo motsoari

  Joh my selfoontoring was die beste in caledonpark skool ek was so gelukkig ek het 60/70 gekry

 8. lea

  Wat van Hyskraan wat ons in 3 de kwartaal moet bou

 9. faith

  daie dankie julle

 10. stompie

  HOE MAAK ‘N MENS ‘N MEGANIESE KAKASTELSEL SONDER OM GELD TE GEBRUIK

  • Ek dink nogal mens sal moet begin by afval materiaal. Ou liniale met skroefies kan die saamgestelde klas 1 hefbome van die kake vorm.
   Bly weg van afval inspuitings en soek eerder n ou fietspomp wat mens kan gebruik om n fiets binneband op te pomp om die kake te kan oopmaak soos n regte reddings kake toestel.

 11. Cora

  Mnr my dogter en 4 maats moet n selfoontoring bou. Daar moet aandag gegee word aan die voorkoms(estitika) en veiligheid (ergonomie).

  Enige idees van watse materiaal gebruik kan word?
  Die taak moet by die skool gedoen word

  • Goeie dag.
   Volgens die CAPS dokument kan hulle enige materiaal gebruik solank dit stewig is. Hulle praat daar van gras wat in bondels vasgebind is met kleefband of so iets. Ek sal dit nie aanbeveel nie en eerder sê dat hulle iets soos “dowels” gebruik en dit dan aanmekaar heg met isoleerband. (Insolation tape), Maak net seker die basis is breër onder as bo en dat daar getrianguleer word met die dwarssparre by. Esteties kan dit gekamoefleer word as ‘n kerktoring of selfs as ‘n watertoring. Ergonomies sou ek dit maak met ‘n leer in die middel op boontoe,
   Ek hoop dit help.

   • Cora

    Baie dankie vir jou terugvoer.
    Hoe is jou gevoel oor papierstrooitjies?
    Ek het n toetslopie gemaak en is nogals verbaas.
    Het die raamwerk met papierstrooitjies (koerant) gedoen en truangulasie deur middel van sosatie stokkies.
    Ons wil nog n platvorm aanbring bo net onder die blokkie wat ons gaan opsit.
    Het gedink om op die blokkie (polistireen) ons skool wapen op te sit dat hy insmelt by die skool??
    Ergenomies het ons gedink om die platvorm bo te omhein en deel van die omheining soos n ‘tonnel-leer’ te maak tot onder.??
    Sal graag vir jou foto wil stuur van dit wat ons beplan….nie so seker van die uiteensetting met die boonste platvorm.

   • Strooitjies is ‘n puik idee en gaan goed saam met die idee om pypwerk te gebruik om dis spanne sterk en lig te maak. Maak net seker dat die koppelings tussen die strooitjies baie stewig is omdat dit die hoofelement van triangulasie is.
    Stuur gerus n foto na whatsapp 0837520877

 12. El-marie

  Sjoe, wat `n goeie snuffelwerf!! Gee self nou teg en dit is effe (goed…heeltemal) nuut vir my en die nuwe Gr 7 juffrou. Hierdie is ongelooflike hulp! Dankie! Enige rubrieke vir die merk van die modelle van seltorings?

 13. Cora

  Ek het hulp nodig asb. Ons verloor elke keer punte op ons ontwerpersopdrag. Dis elke keer iets anders op die opdrag wat nie reg is vir meneer.
  Wat behels die opdrag…uitleg ensomeer?

  Ons moet n hyskraan bou. Taak vandag gekry….sketse moet reeds maandag inwees en volledige opdrag en hyskraan 4sept???
  Dis so min tyd.
  Wat is die beste opsie tot een?

  • mariet

   goeie more…wat behels die skuilingtaak vir die 4de kwartaal

   • Die CAPS omskryf dit as ‘n model van ‘n skuiling wat met waterdigte materiaal bedek is wat maklik is om op te slaan, te vervoer en goedkoop is om te maak.
    My kids gaan dit nie doen nie maar eerder ‘n gereg in die klas voorberei vir vlugtelinge.

 14. Landie

  Mnr Nel

  Help asb – ons moet ‘n waterdigte skuiling bou

  Watter planne het meneer

 15. Ronel

  Help asb die kind moet glo ‘n taak maak van hoe die lewens sake werk en soek prente…dis Graad 7 Technologie… watse prente

 16. Elandri Cornelissen

  dankie Mnr Jan mis mnr baie sw was nie meer so lekker vandat mnr weg was nie

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: